English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com
English English

+421 903 218 422
info.sk@alsglobal.com

Ako interpretovať Vaše výsledky pitnej vody

Naše laboratória sú akreditované SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 pre mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické parametre v pitnej vode. Vieme Vám zanalyzovať pitnú vodu v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení č. 496/2010 Z.z. a 8/2016 Z.z.)

Tabuľka č. 2  Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Dru limitu Poznámky
1 Escherichia coli EC 0 KTJ v 10ml NMH IZ
2 Koliformné baktérie KB 0 KTJ v 10ml MH IZ
3 Enterokoky (fekálne streptokoky) EK 0 KTJ v 10ml NMH IZ
4 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C KM22 500 KTJ v 1ml MH IZ
5 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C KM36 100 KTJ v 1ml MH IZ
6 Bezfarebné bičíkovce BB 50 jedince/ml MH Pre dezinfikovanú vodu je limit 0. IZ
7 Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) ŽO 0 jedince/ml MH IZ
8 Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) VB 0 jedince/ml IH IZ
9 Železité a mangánové baktérie ŽMB 10 pokryvnosť poľa v % MH IZ
10 Mikromycéty MM 0 jedince/ml IH IZ
11 Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH  
12 Abiosestón AB 10 pokryvnosť poľa v % MH IZ
13 Clostridium perfringens CP 0 KTJ v 100ml IH Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Dru limitu Poznámky
14 Dusičnany NO3- 50 mg/l MH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
15 Dusitany NO2- 50 mg/l NMH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Dru limitu Poznámky
16 Voľný chlór Cl- 0,3 mg/l MH Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Dru limitu Poznámky
17 Absorbancia (254 nm, 1 cm) A254 0,08   IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn.
18 Amónne ióny NH4+ 0,5 mg/l MH  
19 Farba F 20 mg/l MH  
20 Hliník AI 0,2 mg/l MH  
21 Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKMn 3,0 mg/l MH  
22 Mangán Mn 0,05 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
23 Reakcia vody pH 6,5 - 9,5   MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody. Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
24 Chuť   prijateľná pre spotrebiteľa   MH Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
25 Teplota t 8 - 12 °C OH  
B. Fyzikálne a chemické ukazovatele
d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Dru limitu Poznámky
26 Zákal Z 5 FNU MH Pre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal medzná hodnota 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
27 Pach   bez zápachu     Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
28 Železo Fe 0,2 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
29 Vodivosť kappa 125,0 mS/m pri 20 oC IH Voda nesmie byť agresívna.

Mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické analýzy:

 

Chemical Analysis:

 

 

V prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších úprav sú uvedené limitné hodnoty pre jednotlivé sledované ukazovatele kvality pitnej vody. V rámci limitných hodnôt sa rozlišuje:

  • medzná hodnota (MH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená;
  • najvyššia medzná hodnota (NMH) - hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej;
  • odporúčaná hodnota (OH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia;
  • indikačná hodnota (IH) - hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody

Vysvetlenie mikrobiologických analýz 

Koliformné baktérie/E. coli/Enterokoky (fekálne baktérie)
Koliformné baktérie, E. coli a enterokoky sú and Enterococci are bakteriálne parametre. Coliforms are a group of bacteria with E. coli being one member of that group. Prítomnosť E. coli alebo enterokokov v pitnej vode znamená, že voda bola kontaminovaná ľudskými alebo zveracími fekáliami alebo dezinfekekčný systém nepracuje správne. 

Všetky vyššie vymenované mikrobiologické parametre by nemali byť prítomné v pitnej vode. V prípade ich výskytu v pitnej vode sa môžu objaviť tráviace problémy. Voda, ktorá obsahuje fekálne baktérie by mala byť pred použitím prevarená a studňa dezinfikovaná vrátane rozvodov vody. 

 

Vysvetlenie chemických analýz 

pH
pH je mierou kyslosti/zásaditosti vody v škále od 0-14, kde 7 je neutrálna voda. Nižšie pH (<6.5) môže viesť ku korózii kovových rúrok a zelenému/modrému povlaku dlaždíc a obkladov. 

Celková tvrdosť
Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Tvrdá voda nie je vo všeobecnosti škodlivá pre ľudské zdravie.  Odporúčaná hodnota pre pitnú vodu - obsah vápnika a horčíka je 1,1 až 5 mmol/l. Problémy sa vyskytujú, ak je tvrdosť nad 5,35 mmol/l a vznikajú usadeniny a vodný kameň. 

Dusičnany/ Dusitany/ Amónne ióny
Dusičnany/ Dusitany /Amónne ióny sa v prostredí nachádzajú z viacerých zdrojov, hlavne z hnojenia a odpadových vôd. Limit pre dusičnany  v pitnej vode je 50 mg / l.  Pre malé deti je dokonca odporúčaná maximálna hodnota 10 mg/l. V ľudskom tele sa  dusičnany menia na dusitany, ktoré sú veľmi nebezpečné pre malé deti aj pod oficiálnym limitom (methemoglobinémia - syndróm modrých detí, kde vzniká problém s prenosom kyslíka v krvi.) 

Železo
Železo je kovom, ktorý sa vyskytuje v hornonách a zeminách. Voda so zvýšeným obsahom železa môže vyzerať čisto, ale voda po vystavení slnečnému žiareniu oxiduje a vznikajú oranžovo/červené nerozpustné častice. Zvýšený obsah železa vo vode je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj jeho malé koncentrácie vo vode môžu byť príčinou rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. 

Medzná hodnota pre obsah železa v pitnej vode je 0,2 mg/l.  Prekročenie medznej hodnoty do 0,5 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia. 

Mangán
Mangán je kovom, ktorý sa bežne nachádza v pôde a horninách. V množstve nad 50 ug/l  sa vo vode prejavuje nežiadúca chuť a sfarbovanie bielizne na tmavo. Taktiež prekročenie hodnoty mangánu môže viesť k rastu bakrérií v potrebnom systéme. Mangán je v podstate netoxický a problémy spôsobuje hlavne z dôvodu nežiadúcej chuti.

Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.

Vodivosť
Vodinosť vo vode je ovplyvnená obsahom rozpustených anorganických látok - aniónov a katiónov. Z aniónov sú to hlavne chloridy, dusičnany, susitany, sírany a z katiónov ide najmä o horčík, vápnik, železo, hliník. 

Iba tri kroky

1

Zaplatíte analýzy

Zaplaťte za analýzy. Všetky hlavné kreditné a debetné karty sú akceptovateľné. Vzorkovnice Vám odošleme (pripravíme na osobné prevzatie) v ten istý deň. 

2

Naplňte vzorkovnice a doručte do laboratória 

Vzorkovnice si viete vyzdvihnúť na našich odberných miestach, prípadne Vám ich doručíme poštou/kuriérom. Rovnako doručiť vzorky do laboratórií viete osobne/poštou/kuriérom. Pre zobrazenie  našich pobočiek kliknite tu.

3

Dostanete výsledky e-mailom 

Protokol s výsledkami Vám bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia vzoriek do laboratória.